Třída pro dětiod 2 let

Třída pro nejmenší

Od 1. září 2016 byla v naší Mateřské škole Za Školou otevřená třída pro děti od 2 let. 

Do této třídy jsou přijímány děti, které ještě používají pleny. Nošení plen se ve spolupráci s rodinou snažíme co nejdříve odnaučit.

Maximální počet dětí ve třídě je snížen na počet 22 zapsaných dětí. O děti pečují 2 kvalifikované učitelky a 1 školní asistent – chůva s odpovídajícím vzděláním. S péčí o děti pomáhají i paní uklízečky, zejména při oblékání, dokrmování, přebalování a jiných pečovatelských pracích.

Snahou všech zaměstnanců mateřské školy je začlenit tyto děti do Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) a je přizpůsoben věkovým specifikům dětí.

Zaměření třídy

Dětem nabízíme činnosti zaměřené na celkový rozvoj jejich osobnosti, mezi které patří rozvoj hrubé a jemné motoriky, zrakového, sluchového a prostorového vnímání, rozvoj paměti, řeči, fantazie, představivosti apod. Hlavní vzdělávací činností všech dětí je vždy hra. Pro 2-3leté děti je typická tzv. hra paralelní, kdy si děti sice hrají vedle sebe, avšak každé „na svém písečku“. Stále jsou to samostatné jednotky, které zajímá jejich vlastní svět…např. mají problém porozumět tomu, když si od nich jiné dítě půjčí jejich hračku – myslí si, že to, co dají z ruky, zákonitě přestává být jejich.

Pohybové aktivity

Denně zařazujeme do všech činností pohybové aktivity a seznamujeme děti s různým tělovýchovným náčiním (stuhy, kruhy, tyče, drátěnky, kužely, molitanové kostky, padák apod.). Seznamujeme je také s cvičením na nářadích (lavičkách, průlezkách, klouzačkách, žíněnkách, žebřinách, žebřících …). Tělovýchovné činnosti jsou pro děti velmi lákavé. Brzy se začínají zapojovat všechny děti – zejména, když je cvičení doprovázeno rytmickou hrou na klavír.

Pohyb je rovněž součástí většiny písní a říkadel, které děti učíme. Při zpěvu opět často využíváme doprovod klavíru. Často také nabízíme dětem možnost hry na rytmické a melodické nástroje (hůlky, bubínky, zvonečky, triangly, činelky apod.). Tyto činnosti patří mezi jejich nejoblíbenější.

Stravování a hygiena

Samozřejmostí v mateřské škole je pravidelné stravování. Při sestavování jídelníčku je sledována jednak výživová hodnota potravin, ale také rozmanitost a pestrost stravy. Součástí stravování je i pitný režim. Prakticky to znamená, že děti mají v průběhu dne možnost kdykoliv se napít z vlastního hrníčku, který si donesou z domova. Ve spolupráci s rodinou se snažíme co nejdřív odbourat hrníčky s pítkem (sosáčkem). Dětem pití aktivně nabízíme.

Při stravování dětem pomáhají nejen paní učitelky a chůva, ale také paní uklízečky. Těm, které se teprve učí jíst lžicí, dáváme bryndák (dodává rodina). A protože u dětí dochází i četnějšímu znečištění oděvu (jídlem, pitím, pomočením….), vyžadujeme dostatek náhradního oblečení.

V sebeobslužných činnostech dětem pomáháme a vhodnou motivací je vedeme k postupnému zvládání základních hygienických návyků – umývání, používání ručníku, kapesníku, WC apod.

Při nástupu mohou 2-3leté děti v mateřské škole nosit plenkové kalhoty. Ty zajištují rodiče a průběžně je doplňují do určených boxů se jménem dítěte. Rodiče zajišťují pro své dítě také jednorázové podložky pro přebalování a vlhčené ubrousky.

Během školního roku dochází k průběžnému  odstraňování plen. Cílem je, aby se na konci školního roku všechny děti naučily používat WC, protože v jiných  třídách mateřské školy používání plen není možné. Z tohoto důvodu děti pravidelně vysazujeme na WC. Ty, které toto vysazování zpočátku nezvládají, mají k dispozici nočník a postupně je přivykáme používání WC.

Pobyt venku

Samozřejmostí v mateřské škole je pobyt venku. Z bezpečnostních důvodů trávíme s malými dětmi  tento čas převážně  na školní zahradě. Na procházky chodíme jen do nejbližšího okolí MŠ, a to v případech, kdy nemůžeme školní zahradu pro hry dětí využívat. Oblečení na pobyt venku ukládají rodiče do kapsářů v šatně dětí. Požadujeme po rodičích, aby veškeré oblečení dítěte bylo viditelně označeno jménem dítěte, protože děti své oblečení nedokáží poznat.

Odpočinek

Po obědě děti převlékáme do pyžámek a ukládáme na lehátka. Každé dítě má své lehátko a své lůžkoviny – vše je označené jeho značkou. Po rodičích, jejichž děti nenosí pleny nebo se odnaučují jejich používání, V případě, že se děti odnaučují spát s plenami, pak po rodičích požadujeme dodání nepropustných podložek na dětskou matraci.

Pokud jsou děti rozděleny do jiných tříd (např. v době nemoci učitelky), jsou tam jeho lůžkoviny přenášeny.

Dvouleté děti potřebují nejenom odpočinek na lehátku, ale i spánek a většinou pravidelně všechny usínají. Potřebují také pohádky, proto je v naší mateřské škole pohádka na „dobrou noc“ samozřejmostí. Paní učitelky denně čtou nebo vypráví pohádky. Pohádky z CD nebo jiných médií zařazujeme výjimečně. Uvědomujeme si totiž, že mluvené slovo je pro děti nejlepší, a to jim chceme poskytnout.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce mateřské školy a rodičů je postavena na oboustranné důvěře. Cílem spolupráce je spokojené a šťastné dítě. Rodinná výchova je dominantní, nezastupitelná, ničím nenahraditelná!!! Úkolem mateřské školy je tuto rodinnou výchovu doplňovat tzn. sestavit Školní vzdělávací program tak, aby rozvíjelo dítě z odborného hlediska. Společným cílem je vytvoření podmínek, ve kterých se bude dítě rozvíjet, bude šťastné a spokojené a bude žít v pocitu bezpečí a důvěry.

Důležité je, aby si všichni uvědomili, že mateřská škola není jeden svět a rodina druhý, ale že se tyto dva světy navzájem prolínají a tím ovlivňují i úspěšnost dětí.

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do mateřské školy