Třída pro dětiod 2 let

Třída pro nejmenší

Třída pro nejmenší

Od 1. září 2016 jsme za podpory zřizovatele Městského obvodu Ostrava – Jih otevřeli v Mateřské škole Za Školou třídu pro děti od 2 let.

Snahou všech zaměstnanců mateřské školy je začlenit tyto děti do vzdělávacího procesu mateřské školy. Všechny vzdělávací činnosti, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) jsou přizpůsobeny věkovým specifikům těchto dětí.

V souladu a platnou legislativou pro předškolní vzdělávání je v této třídě nižší počet dětí. V současné době máme zapsáno 21 dětí, o které pečují 2 kvalifikované učitelky a 1 chůva s odpovídajícím vzděláním.

Zaměření třídy

Dětem nabízíme pestrou paletu činností, které se zaměřují na celkový rozvoj jejich osobnosti (jedná se o rozvoj hrubé a jemné motoriky, zrakového, sluchového a prostorového vnímání, paměti, řeči, fantazie, představivosti a dalších oblastí). Těžiště činností těchto dětí spočívá ve hře – nejdříve paralelní, která postupně přejde ve hru nápodobivou a námětovou.

Pohybové aktivity

Do všech činností denně zařazujeme pohybové aktivity a seznamujeme děti s rozličným tělovýchovným náčiním (stuhy, kruhy, tyče, drátěnky, kužely, molitanové kostky, padák apod.). Seznamujeme je také s cvičením na nářadích (lavičkách, průlezkách, klouzačkách, žíněnkách, žebřinách, žebřících …). Do tohoto cvičení se vždy zapojí všechny děti.

Pohyb je rovněž součástí většiny písní a říkadel. Při zpěvu často využíváme rytmické a melodické nástroje (hůlky, bubínky, zvonečky, triangly, činelky apod.). Tyto činnosti patří u dětí mezi nejoblíbenější.

Stravování a hygiena

Samozřejmostí v mateřské škole je pravidelnost stravování. Při sestavování jídelníčku je sledována jednak výživová hodnota potravin, ale také rozmanitost a pestrost stravy. Součástí stravování je i pitný režim. Prakticky to znamená, že děti mají v průběhu dne možnost kdykoliv se napít. Malým 2-letým dětem pití aktivně nabízíme.

Při vzdělávání 2 letých dětí vycházíme z toho, co dítě obklopuje a zná. Učení může být záměrné, učitelkou připravené a řízené nebo nezáměrné na základě konkrétních situací, pozorování, napodobování.

V sebeobslužných činnostech dětem pomáháme, avšak vhodnou motivací je vedeme k postupnému zvládání základních hygienických návyků – umývání, používání ručníku, kapesníku, WC…

Samozřejmostí v mateřské škole je pobyt venku. Většinou trávíme tento čas na školní zahradě. Na procházky chodíme jen do okolí MŠ, a to v chladnějším počasí.

Odpočinek

Po pobytu venku a po obědě děti převlékáme do pyžámek a ukládáme na lehátka. Každé dítě má své lehátko a své lůžkoviny – vše je označené jeho značkou. Pokud jsou děti rozděleny do jiných tříd (např. v době nemoci učitelky), jsou tam jeho lůžkoviny přeneseny.

Dvouleté děti odpolední odpočinek potřebují. A nejenom odpočinek na lehátku, ale i spánek – téměř všechny pravidelně usínají. Potřebují také pohádky, proto je samozřejmostí pohádka na „dobrou noc“. Tu čte nebo vypráví paní učitelka každý den.

Spolupráce s rodiči

Vzájemná spolupráce je postavena na oboustranné důvěře rodičů a mateřské školy. Společným cílem je spokojené a šťastné dítě. Rodinná výchova je dominantní, nezastupitelná, nenahraditelná. Mateřská škola tuto rodinnou výchovu doplňuje, nabízí možnost rozvíjení a prohlubování poznatků dítěte z odborného hlediska – realizací Školního vzdělávacího programu. To znamená profesionálního působení vzhledem k jeho psychickým a vývojovým zvláštnostem. Společným cílem je vytvářet takové podmínky, ve kterých by se dítě rozvíjelo harmonicky tělesně i duševně, bylo šťastné, spokojené a žilo v pocitu bezpečí a důvěry.

Důležité je uvědomit si, že mateřská škola není jeden svět a rodina druhý, ale že se tyto dva světy navzájem prolínají a tím ovlivňují i úspěšnost při výchově dětí.