Dokumenty

Školní řád s účinností od 1.5.2022

Vydání, obsah a závaznost školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě dne 10.3.2022 tento školní řád.

Závaznost školního řádu

Cíle předškolního vzdělávání

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

Práva dítěte

Povinnosti dítěte

Zákonní zástupci mají právo

Povinnosti zákonných zástupců

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Vzdělávání dětí nadaných

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Provoz a vnitřní režim školy

Provoz a vnitřní režim MŠ

Režim dne (organizace dne)

Režim dne je volný, flexibilní, pružný a může být upravován (v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí). Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla (ve tříhodinových intervalech). Mezidobí je možno přizpůsobit aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit.

V době od 6:00 – 7: 00 hod (případně 7:30 hod) probíhá scházení dětí a uvedené aktivity probíhají v „určených“ třídách jednotlivých MŠ. Pak jsou děti převáděny do „kmenových“ tříd. V době od 15:30 – 16:00 hod (MŠ Tarnavova do 16:30 hod) probíhá rozcházení a uvedené aktivity opět v „určených“ třídách.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle jejich zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek do okolí.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Před odpočinkem děti poslouchají pohádku (většinou čte učitelka). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Organizace stravování dětí

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Individuální vzdělávání dítěte

Distanční vzdělávání

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Evidence dítěte (školní matrika)

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Platby v MŠ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

První pomoc a ošetření

Pobyt dětí v přírodě

Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Pracovní a výtvarné činnosti

Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád