Informacepro rodiče

Platby za vzdělávání a stravné

Platby za vzdělávání a stravné

CELKOVÁ VÝŠE PLATEB ZA MĚSÍC V MŠ

Úplata za vzdělávání v předškolním zařízení (tzv. školné)

Výši platby úplaty za vzdělávání (školné) v mateřské škole stanovuje ředitelka školy. Pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 440,- Kč na jeden měsíc.

Pokud je dítě přijato k povinné předškolní docházce, je vzdělávání v mateřské škole poskytováno bezúplatně, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. To znamená, že tyto děti neplatí školné, ale jen stravné.

Osvobození (prominutí) od úplaty za vzdělávání

 1. Úplata bude prominuta:
  • zákonnému zástupci dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo
  • fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
 2. Úplata bude plátci prominuta na základě písemné žádosti doložené potvrzením z Úřadu práce s názvem „Potvrzení pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole“ a tato žádost společně s potvrzením bude doručena ředitelce školy.
 3. Žadatel je povinen písemně informovat ředitelku školy ve lhůtě 8 dnů školy o veškerých změnách rozhodných pro prominutí úplaty za vzdělávání.

Snížení úplaty za vzdělávání

 1. Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce školy, ve které budou uvedeny důvody, proč plátce žádá o snížení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, může ředitelka školy v odůvodněných případech ve správním řízení rozhodnout o snížení úplaty stanovené ve směrnici školy.
 2. Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce školy, ve které budou uvedeny důvody, proč plátce žádá o snížení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, může ředitelka školy v odůvodněných případech ve správním řízení rozhodnout o snížení úplaty stanovené ve směrnici školy.

Úplata za stravování v mateřské škole (tzv. stravné)

Dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole se stravuje vždy (podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

V mateřské škole jsou z hlediska stravování dvě věkové kategorie:

Do kategorie se děti zařazují na celý školní rok. To znamená, že děti, které mají v průběhu školního roku 7 let, jsou zařazeny do kategorie 7 – 10 let po celý školní rok.

Platby školného a stravného probíhají dopředu – zálohově a hradí se bezhotovostně (účtem). Výjimečně lze platby uhradit hotově.

Ceny stravného
celodenní stravné (kategorie 2 – 6 let):50,- Kč
celodenní stravné (kategorie 7 – 10 let):53,- Kč
polodenní stravné (kategorie 2 – 6 let):41,- Kč
polodenní stravné (kategorie 7 -10 let):43,- Kč

Omlouvání dětí ze stravování

Zákonný zástupce je povinen vždy dítě z mateřské školy včas omluvit a před nástupem do MŠ na daný den přihlásit (osobně, telefonicky, mailem, prostřednictvím jiného rodiče ap.)

Pokud je zákonnému zástupci předem známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte den dopředu do 13:00 hod, a to písemně do „sešitu omluv“ v šatnách dětí nebo telefonicky na telefonní číslo dané mateřské školy (viz. omlouvání dětí) nebo mailem odhlasenistravy@seznam.cz (včetně jména i variabilního symbolu dítěte). V pondělí může být omluveno nebo přihlášeno dítě do 8:00 hod.

Vyzvednutí stravy v případě nemoci dítěte

Při onemocnění dítěte je možné v době od 11:20 do 11:30 hod vyzvednout stravu, na kterou by ten den dítě mělo nárok, ale pouze první den nemoci. Za tímto účelem je nutno přinést vlastní nádoby na odběr stravy. Strava je určena k okamžité spotřebě! Další dny musí zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásit

Pokud není dítě omluveno, je zákonný zástupce povinen (od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ) uhradit veškeré náklady na stravování (tzn. kromě ceny potravin také režijní náklady).

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo za stravování, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.