Režim dne

Předškolní vzdělávání dětí, podle stanoveného Školního vzdělávacího programu, probíhá v následujícím základním denním režimu:

Tradice MŠ

Nedílnou součástí života mateřské školy jsou tradiční akce, které jí dodávají charakteristické rysy: oslavy narozenin, divadelní představení v MŠ, besedy (např. s nevidomým člověkem a jeho vodícím psem), spolupráce s charitou, Drakiáda, Mikulášská nadílka, pečení vánočního cukroví, vánoční besídka, maškarní karneval, návštěva ZŠ před zápisem do 1. tříd, oslava svátků jara – velikonoční tradice, exkurze k hasičům – dobrovolným hasičům, den otevřených dveří při zápisu do MŠ, oslava dne Země, recyklohraní a plastové tvoření, den pro maminky, koncertní představení, sportovní hry, výlet za policejními psy, návštěva Divadla loutek, Afrika v MŠ, oslava MDD, rozloučení se školáky, výtvarné soutěže – účast dětí dle nabídek, využití nabídky programů proti sociopatologickým jevům – Faust, Slunečnice, policie ČR apod.

V některých mateřských školách probíhají akce pro děti ve spolupráci se spolky rodičů.

Podrobné informace k režimu dne

Když přijdou děti do MŠ, probíhají hry a spontánní činnosti (tzn. že si děti hrají s tím, co si vyberou). Současně jim paní učitelka nabízí činnosti zaměřené k tématu týdne, při kterých sleduje určitý vzdělávací cíl (tzn. řídí jejich činnost, a proto se tomu říká řízené činnosti).

Před koncem her upozorníme děti, že se bude uklízet, aby měly čas dokončit svou hru. Následuje úklid hraček, WC, hygiena, ranní kruh. Jeho smyslem je krátké přivítání, zhodnocení her, kalendář přírody apod. Můžeme také krátce seznámit děti s tématem dne.

Ranní cvičení (někdo tomu říká pohybová aktivita nebo pohybová chvilka). Každé ranní cvičení musí mít 3 části (1. rušná část = rozehřátí organizmu = chůze, běh, poskoky, plazení apod., 2. zdravotní cviky na značkách = procvičení všech svalových skupin = s využitím stuh, tyčí, drátěnek, míčků, kostek, plyšáků, obručí, šátků atd. atd.) Na závěr této části doporučuji gymnastiku mluvidel a dechová cvičení, 3. závěrečná část = pohybová hra k danému tématu.

Po cvičení se jde na WC + hygiena a následuje dopolední svačinka (děti se podílejí na její přípravě, mohou nosit tácek s chlebem nebo pití, ovoce apod.).

Po svačince probíhá hlavní vzdělávací část nebo-li řízené činnosti (kdysi nazývané zaměstnání). Řízené činnosti mohou být z oblasti jazykové, literární, matematické, výtvarné, pracovní, tělesné, hudební apod. V této nejdůležitější vzdělávací části dne musíme naplánovat činnosti pro několik skupin = jedna je vždy náročnější, u které pomáháme a další jednodušší, aby je mohly děti zvládat samostatně. Vždy musí být všechny činnosti k tématu a nesmí chybět motivace (maňáskem, obrázkem, překvapením, písničkou, říkankou apod.).

Po řízených činnostech následuje opět WC, hygiena a převlékání na pobyt venku. Při pobytu venku probíhají kromě spontánních činností také řízené činnosti k danému tématu.

Po pobytu venku a převlečení následuje WC, hygiena a příprava na oběd (opět podle věku si chystají prostírání, příbory, případně pití a saláty).

Následuje oběd, po něm WC, hygiena, převlékání do pyžama a ulehnutí na lehátko (podle své značky).

Když všechny děti leží na lehátku, přečte učitelka pohádku nebo příběh z knihy na pokračování apod. Opět k tématu dne. Pak děti odpočívají nebo spí.

Po odpočinku následuje WC, hygiena, převlečení z pyžamka, příprava na svačinku a odpolední svačinka.

Po svačince následují odpolední činnosti – děti plní úkoly připravené paní učitelkou nebo dokončují činnosti z dopoledne (řízené činnosti) k danému tématu. Mohou si hrát také s libovolnou hračkou (spontánní činnosti) až do příchodu rodičů nebo jimi pověřených osob (bez pověření nesmí učitelka dítě předat nikomu jinému než zákonnému zástupci).