MATEŘSKÁ ŠKOLAU ZÁMKU

Informace o škole

Informace o škole

Budova MŠ
Budova MŠ U Zámku

Podle dochovaných záznamů v původní kronice byla v této budově otevřená první mateřská škola v Moravské Ostravě – Zábřehu již 1. 9. 1898.

Tehdy byla otevřena jen jedna třída. Budova pak nějakou dobu sloužila potřebám spořitelny a od 60-tých let je opět využívána pro předškolní vzdělávání. Od 1. 1. 2003 je součástí právního subjektu s názvem Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace.

Budova školy

MŠ U Zámku stojí v klidné čtvrti rodinných domků v Ostravě – Zábřehu. Budova má jeden vstup do společné šatny dětí. Zvláštností mateřské školy jsou její půdní a sklepní prostory. Půda je nevyužívaná – skýtá možnost případné rekonstrukce. Ve sklepních prostorách je plynová kotelna, která vytápí celou budovu. Jedná se o jedinou mateřskou školu v Ostravě – Jihu, která je vytápěná plynem. Dále je ve sklepě sklad potravin, prádelna, žehlírna, škrabka brambor a různé úložny např. archiválií, učebních pomůcek a dalších.

Sklepní prostory jsou postupně modernizovány. Kromě nové elektroinstalace byly rekonstruovány dvě místností, ze kterých byla vytvořena řemeslná dílnička pro děti. Okolo budovy je zahrada vybavena dětskými venkovními prvky, květinovým záhonem a okrasnými keři. Na zahradě proběhly v minulých letech úpravy terénu. Další úpravy a modernizace školní zahrady probíhají.

Třídy mateřské školy

Ve zvýšeném přízemí budovy je umístěna třída Sluníčko, školní kuchyň, kancelář zástupkyně ŘŠ, vedoucí ŠJ a šatna správních zaměstnanců. Třída Sluníčko má k dispozici pracovnu, hernu, umývárnu a WC. Nemá vlastní kuchyňku pro výdej jídla, proto je jídlo vydáváno přímo ve třídě.V prvním patře budovy jsou umístěny třídy Ježek a Hříbek. Obě mají rovněž vlastní pracovnu, hernu, umývárnu a WC. U třídy Ježek je kuchyňka pro výdej jídla. Pro třídu Hříbek je jídlo vydáváno přímo ve třídě.

Rozměry místností této mateřské školy jsou menší než v klasických mateřských školách. Proto jsou ve všech třech třídách snížené počty dětí. Krajská hygienická stanice (KHS) stanovila ve dvou třídách maximální počet 22 dětí na třídu a v jedné třídě maximální počet 21 dětí. Třídy prošly v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. V dalších letech plánujeme jak rekonstrukce šaten dětí, tak sklepních i půdních prostor.

Vybavení školy

Mateřská škola je vybavena standartním nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami pro děti. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké pomůcky a hračky budou do tříd zakoupeny. Mezi standardní vybavení patří klavír a také interaktivní tabule ve třídě nejstarších dětí. Samozřejmostí je vybavení tělocvičným nářadím jako jsou lavičky, kužely, gymnastické míče, žíněnky, ribstoly, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, skluzavky, švédské bedny apod.  Také tělocvičné náčiní jako stuhy, míčky, kruhy, tyče atd. jsou  rozmístěny ve třídách a je možno je vzájemně zapůjčovat.

V mateřské škole je vlastní kuchyň, která vaří pro potřeby dětí a zaměstnanců této MŠ. Stravu pro děti zajišťují 3 zaměstnankyně – vedoucí ŠJ, kuchařka a zaučená kuchařka. Při sestavování jídelníčku dbají na podávání plnohodnotné a vyvážené stravy.

Za vzdělávací práci dětí v této MŠ odpovídá 6 učitelek. O úklid mateřské školy se starají 2 správní zaměstnankyně. Zaměstnanci při své práci zohledňují věkové a individuální potřeby dětí.

Zahrada
Budova MŠ U Zámku

Akce školy

Dětem nabízíme tradiční akce, které vhodně doplňují školní vzdělávací program – oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, karneval, exkurze, besedy, odpolední společné akce s rodiči (dílničky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, účast dětí na výtvarných soutěžích a další. V odpoledních hodinách nabízíme kroužek angličtiny pro předškoláky vedený zkušenou lektorkou.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se účastníme celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ, třídíme odpad na třídách, vedeme děti k charitativní činnosti – spolupracujeme s Charitou Sv. Alexandra. V rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti  se opakovaně zapojujeme do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“. Zapojením do projektu „Malý řemeslník“ rozšiřujeme polytechnické vzdělávání a prožitkové učení dětí.

Zaměření školy

Školní vzdělávací program „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Náš vzdělávací obsah je zpracován tak, aby dítě mělo možnost vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat tak reálný pohled na svět a vše kolem sebe.

Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologický program, dopravní prevencizdravý životní styl.

Všichni zaměstnanci zohledňují individuální a věkové zvláštnosti a podílí se na zdravém rozvoji dítěte.

Aktuální informace

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Vážení rodiče, dne 20. 10. 2021 pojdeou děti ze třídy Sluníčko a Hříbek do Divadla loutek na představení „Pohádka o mašinkách“. Vstupné 50,-Kč je hrazeno ze SRM, autobusová doprava hrazena z dotací UMOb…

FOCENÍ

Vážení rodiče, dne 7. 10. 2021 od 15:30h proběhne individuální focení dětí s rodiči v MŠ. Cena fotografie 50,-Kč. Děti ze třídy Ježek mají 1 ks fotografie hrazenou ze SRM. Zájemci o placenou…