Mateřská školaZa Školou

Informace o škole

Informace o škole

V Mateřské škole Za Školou sídlí ředitelství právního subjektu s názvem Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace.

Tato mateřská škola, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih, stojí na sídlišti Starý Zábřeh. Jedná se o typizovanou panelovou budovu ze 70-tých let, která byla slavnostně otevřena 1. 9. 1982.

Budova MŠ Za Školou

Budova školy

Budova mateřské školy se skládá ze dvou pavilonů – správní budovy a pavilonu tříd. Ve správní budově je umístěna kuchyň (školní jídelna), ředitelna, kanceláře ekonomky, personalistky, vedoucí ŠJ a různé úložny (potravin, archiválií, čisticích prostředků prádla apod.). V druhém pavilonu jsou čtyři třídy, kancelář zást. ŘŠ a šatna uklízeček. Dvě třídy jsou v přízemí budovy a dvě třídy společně s kanceláří zástupkyně ředitelky školy a šatnou uklízeček v 1. patře. Pavilon správní budovy je s pavilonem tříd spojen proskleným koridorem.

Okolí mateřské školy

Okolo mateřské školy je prostorná zahrada s dřevěným domečkem a vláčkem, 3 pískovišti a průlezkami, které jsou využívány při pobytu dětí venku. Zahradu je zapotřebí vybavit dalším materiálním vybavení a zlepšit její celkový vzhled.

V těsné blízkosti MŠ stojí ZŠ Jugoslávská, se kterou MŠ spolupracuje a jejíž hřiště občas využívá k pobytu venku a k různým akcím pro děti.

Personál školy

Předškolní vzdělávání v MŠ Za Školou zabezpečuje 7 kvalifikovaných učitelek MŠ, 1 chůva a 2 uklízečky. Na přípravě stravy pro děti se podílí ved. ŠJ, kuchařka a pomocnice v provozu. Do jídelníčku zařazují širokou paletu ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin, různých druhů masa a ryb. Zapojují se také různých soutěží a projektů jako např. „Solme s rozumem“ nebo „Zdravá školní jídelna“.

Třídy

Mateřská škola má v provozu 2 běžné třídy a 1 třídu pro 2-3 leté děti. Do běžné třídy přijímáme maximálně 28 dětí a do třídy pro 2-3 leté děti maximálně 22 dětí. Čtvrtá třída je od roku 2006 uzavřená. Využíváme ji jako tělocvičnu, místnost pro divadelní představení, akce pro děti a jejich rodiče, porady, vzdělávání zaměstnanců a nově jako keramickou dílničku s keramickou pecí.

Každá třída má samostatný vchod, šatnu, sociální zařízení. Třídy slouží zároveň jako jídelny a herny a odpoledne také k odpočinku dětí na lehátkách. Místnosti pro děti jsou prostorné a díky velkému množství oken velmi světlé.  U tříd jsou také kuchyňky nebo-li přípravny jídla – kde je vydáváno jídlo pro děti.

Vybavení tříd

Mateřská škola je vybavena standartním nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké pomůcky a hračky budou do tříd zakoupeny.  Mezi běžné vybavení patří klavír a interaktivní tabule ve třídě nejstarších dětí. Samozřejmostí je vybavení tělocvičným nářadím jako jsou lavičky, kužely, gymnastické míče, žíněnky, ribstoly, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, skluzavky, švédské bedny, trampolinky apod.  Také tělocvičné náčiní jako stuhy, míčky, kruhy, tyče atd. jsou v MŠ a je možno je přenášet a vzájemně půjčovat.

Budova MŠ Za Školou

K odpolednímu odpočinku denně správní zaměstnankyně rozkládají v hernách lehátka s lůžkovinami. Pokud jsou děti rozděleny do jiných tříd (např. při nemoci učitelky apod.), přenášejí správní zaměstnankyně lůžkoviny do tříd, kde je dětem dále poskytováno předškolní vzdělávání.

Akce školy

Mateřská škola nabízí tradiční akce, které vhodně doplňují školní vzdělávací program – oslavy narozenin, svátků, MDD, karnevaly, exkurze, besedy, výlety, odpolední akce s rodiči (dílničky, přednášky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, kurzy plavání, zapojení dětí do výtvarných a dalších soutěží.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se MŠ účastní různých projektů např. celostátního ekologického projektu Recyklohraní – sběru nefunkčních elektrospotřebičů, mobilů, baterií a do projektu Celé Česko čte dětem

MŠ vede děti ke třídění odpadů, ke sběru starého papíru a k charitativní činnosti – pro Charitu Sv. Alexandra sbíráme víčka z Pet lahví a pro organizaci Moment, která provozuje charitativní e-shop, pořádáme sbírky šatstva.

Zaměření školy

Školní vzdělávací program „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je založen na právu dítěte na výchovu a vzdělání, na individuální uspokojování potřeb dětí, na vzájemné respektování a spolupráci, aktivní učení a tvořivost, na položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život a vedoucích k celoživotnímu vzdělávání.

Nabízíme kvalitní výchovné a vzdělávací působení přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup. Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Celý vzdělávací proces prolíná Školní preventivní program (prevence sociopatologických jevů), ekologický program, dopravní prevencezdravý životní styl.

Aktuální informace

Malí šikulové, aneb co už umíme

MŠ Za Školou ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava pořádá v rámci projektu „Chytré hlavičky z naší školičky“„Malí šikulové aneb co už umíme“tř. Broučci – 21. 10. 2020tř. Myšky – 22. 10. 2020tř….

Karanténa zrušena

Karanténa zaměstnanců MŠ Za Školou je ukončena, výsledky testů Covid 19 jsou negativní.

Zrušení akcí v MŠ

Na základě protiepidemických opatření Vlády ČR, jsou od pondělí 12.10.2020 na 14 dní zrušeny akce v MŠ ( plavání, šachy, divadla aj. ).