Mateřská školaTylova

Informace o škole

Mateřská škola Tylova je od 1. 1. 2003 součástí právního subjektu s názvem Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za školou 1, příspěvková organizace

Zřizovatelem MŠ Za Školou je Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih.

Budova školy

Čtyřtřídní mateřská škola je postavena na sídlišti Starý Zábřeh. Jedná se o panelovou budovu ze 70-tých let, jejíž slavnostní otevření proběhlo 1. 9. 1983. Budova sestává ze dvou pavilonů, a to pavilonu správní budovy a pavilonu tříd. Oba pavilony jsou propojeny prosklenou spojovací chodbou. V pavilonu správní budovy je kuchyň (školní jídelna), kanceláře zástupkyně ředitelky školy a vedoucí školní jídelny, šatny uklízeček a kuchařek a různé úložny (potravin, čistících prostředků, prádla, archiválií apod.). V pavilonu tříd jsou v přízemí dvě běžné třídy a v 1. patře dvě logopedické třídy nebo-li třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami).

Třídy mateřské školy

Mateřskou školu navštěvují děti většinou z nedalekého okolí, ale logopedické třídy i děti z odlehlejších částí městského obvodu. Do běžných tříd přijímáme maximálně 28 dětí na třídu a do logopedických tříd maximálně 14 dětí na třídu. To znamená celkem maximálně 84 dětí.

Každá třída má svůj samostatný vchod, kterým se vchází do šatny dětí. Dále třídu, hernu, umývárnu, WC, kuchyňku pro výdej jídla a kabinet pomůcek. Třída slouží zároveň jako jídelna a herna po rozložení lehátek k odpolednímu odpočinku dětí.

Vybavení školy

Vnitřní prostory mateřské školy jsou vybaveny standartním nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami pro děti. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké pomůcky a hračky budou do tříd zakoupeny. Mezi běžné vybavení patří klavír a interaktivní tabule ve třídě nejstarších dětí. Samozřejmostí je vybavení tělocvičným nářadím, jako jsou lavičky, kužely, gymnastické míče, žíněnky, ribstoly, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladiny, skluzavky, švédské bedny, trampolínky apod. Také tělocvičné náčiní jako stuhy, míčky, kruhy, tyče apod. jsou ve třídách a je možno je různě přenášet a vzájemně půjčovat.

K odpolednímu odpočinku dětí rozkládají v hernách denně správní zaměstnankyně lehátka. Pokud jsou děti rozděleny do jiných tříd (např. při nemoci učitelky apod.), přenášejí správní zaměstnankyně lůžkoviny dětí do tříd, kde je jim dále poskytováno předškolní vzdělávání.

Personál školy

V MŠ Tylova pracuje 8 učitelek MŠ z toho 4 v logopedických třídách. Tyto 4 učitelky s vystudovanou speciální pedagogikou nazýváme „logopedkami“. V logopedických třídách někdy pracuje asistent nebo asistentka pedagoga. O úklid mateřské školy se starají 2 správní zaměstnankyně – uklízečky. Stravování dětí zajišťují 3 zaměstnanci – vedoucí školní jídelny, kuchařka a pracovnice v provozu ŠJ. Při přípravě stravy využívají širokou paletu ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin, různých druhů masa a ryb a navíc se zapojují i do různých soutěží a projektů jako např. „Solme s rozumem“ nebo „Zdravá školní jídelna“.

Cílem vzdělávacího (edukačního) procesu je rozvíjení osobnosti dítěte s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem, k druhu a rozsahu postižení. Trvalým úkolem je systematické rozvíjení řeči v rámci individuálního přístupu jak v logopedických, tak v běžných třídách. Při odstraňování vad řeči úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem (dále SPC) Kpt. Vajdy v Ostravě – Zábřehu a s rodiči dětí. Snahou všech zaměstnanců je uspokojování citových potřeb, posilování pozitivního citového ladění a citové kultivovanosti ve vztahu k okolí.

Okolí školy

Mateřská škola je obklopena školní zahradou. Ve školním roce 2021/22 prošla celkovou rekonstrukcí zahrnující nové oplocení a dlažbu, herní prvky, barevné hřiště, terénní nerovnosti i novou výsadbu zeleně. Přesto chceme nadále zahradu zvelebovat a pokračovat ve vylepšování.

Zahrada MŠ

Akce školy

Naše MŠ se zapojuje do výtvarných soutěží, celostátních projektů např. Recyklohraní a Celé Česko čte dětem, spolupracuje s Charitou sv. Alexandra a organizací Moment charity shop, sbírá druhotné suroviny (starý papír, vršky z pet lahví, nefunkční elektrospotřebiče, baterie…)

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška zařazujeme do vzdělávacího programu divadelní představení, oslavy narozenin a svátků dětí, Mikulášskou nadílku, posezení u vánočního stromečku, karneval, oslavu MDD, sportovní hry, sportovní olympiádu, školní výlet, návštěvu divadla loutek, návštěvu lesní školy, besedu s Policií ČR, exkurze (k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, do ZŠ Jugoslávská, do ZUŠ Sologubova a další). Pro rodiče pořádáme den otevřených dveří, ukázkové hodiny, tvůrčí dílničky. Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem (SPC) a Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Kpt. Vajdy v Ostravě – Zábřehu.

Zaměření školy

Školní vzdělávací program „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je zaměřen na harmonický a všestranný rozvoj dítěte na základě subjektivního pocitu bezpečí a spokojenosti s důrazem na individuální přístup, mluvní projev dítěte a estetické cítění.

Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologický  program, dopravní prevencizdravý životní styl.

Všichni zaměstnanci zohledňují individuální a věkové zvláštnosti, a podílí se na zdravém rozvoji dítěte.

Aktuální informace

SVĚT TECHNIKY

Ve středu 28. února dopoledne pojedou předškoláci ze třídy Beruška, Sluníčko a Květinka do Dolní oblasti Vítkovic. Ve Světě techniky pro ně bude připraven vzdělávací program. Děti vybavte batůžkem, ve kterém budou…

JARNÍ FOCENÍ

V úterý 27.2. od 8.00 hodin proběhne JARNÍ FOCENÍ.  Zájemci si mohou vyzvednout objednávací lístky ve třídách.