Informace o zpracováníosobních údajů

Úvodní informace

Vážení zákonní zástupci dětí, Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti organizace, jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

1. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

2. Souhlas se zpracováním a jak jej odvolat

Zpracování pro účely, které nejsou vyjmenovány v zákonných předpisech je založeno na souhlasu subjektu údajů. V případě, že byl při získání Vašich údajů vyžadován Váš souhlas, poskytujete tyto údaje organizaci dobrovolně za účelem v souhlasu vymezeném. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat kdykoliv, a to osobně na adrese uvedené v záhlaví nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

3. Kde jsme Vaše osobní údaje získali

Osobní údaje jsou organizací získávány zpravidla přímo od subjektů údajů např. při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání a předškolnímu stravování. Organizace dále získává některé osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Organizace zároveň zpracovává fotografie pořízené na akcích pořádaných organizací. Fotodokumentace z akcí organizace se uchovává (archivuje) zpravidla po dobu docházky dítěte do mateřské školy a v omezeném rozsahu je zároveň zveřejňována na nástěnkách www.mszaskolou.cz. Fotografie z akcí jsou pořizovány a zveřejňovány na základě souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob, popř. v rámci zpravodajské licence pro informování o činnosti organizace.

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme a proč

Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě organizace a jejich zaměstnanců zpracovávány také jinými osobami – zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, Níže je uveden seznam osob, které působí jako zpracovatelé osobních údajů pro organizaci:

Zpracovatelé osobních údajů

Organizaceúčel zpracování
Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizacezpracovatel personální a mzdové agendy

Příjemci osobních údajů

ORGANIZACEÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Aplex, Ostrava – Hrabůvkaposkytovatel účetního programu Winklasik
Z-WARE, Brnoposkytovatel programu evidence stravného
GORDIC, spol. s r. o.poskytovatel programu evidence majetku a csús
Česká pojišťovnapojištění dětí
Kooperativa pojišťovnapojištění zaměstnanců
Satum Czech s.r.o.zprostředkovatel pojistných událostí
Magistrát města Ostravynadřízený a kontrolní orgán
Krajský úřad Moravskoslezského krajenadřízený a kontrolní orgán
Úřad městského obvodu Ostrava-Jihnadřízený a kontrolní orgán
ČŠIkontrolní orgán
DT Safety, Ostravazabezpečení v oblasti PO a BOZP
ECHO alarm s.r.oelektronický zabezpečovací systém (EZS)
Fa Oldřich Slaný, Ostrava – Porubaspráva serverové a síťové infrastruktury
Archiv města Ostravyskartační a archivační systém
Pedagogicko psychologická poradnaposudky dětí
Speciálně pedagogické centrumposudky dětí – podpůrná opatření
Zdravotní pojišťovny – např. VZP, RBP, ZPMV, ČPZP, OZP, VoZPzdravotní pojištění zaměstnanců

Na základě právních předpisů mohou být Vaše osobní údaje předány i dalším osobám, které mohou jejich předání vyžadovat na základě právních předpisů, nebo kterým je organizace povinna tyto údaje předat pro splnění svých právních povinností vyplývajících z právních předpisů.

Na základě oprávněného zájmu organizace mohou být některé osobní údaje předávány také dalším osobám, jako příjemcům osobních údajů, a to pro účely čerpání dotace nebo doložení plnění podmínek dotačního programu ohledně již čerpané dotace.

5. Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s provozem organizace jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, zpravidla v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány. Po naplnění stanoveného účelu jsou osobní údaje v omezeném rozsahu ukládány v souladu s právními předpisy. U údajů získávaných od třetích subjektů nebo z jiných zdrojů je rozsah údajů uveden v části 3. této informace.

6. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem organizace. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů organizace, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků organizace.

7. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva, jejichž výkon organizace jako správce osobních údajů plně respektuje:

Právo na výmaz však není absolutní právo a GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde (blíže čl. 17 odst. 3 GDPR). V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo a v případě že ne, z jakého důvodu.

Organizace v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. V takovém případě správce údaje dále nezpracovává. Organizace však při své činnosti nezpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu.

8. Jak můžete svá práva uplatnit?

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že organizace nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě pak může organizace za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady organizace.

9. Jak nás kontaktovat?

Kontakt na správce osobních údajů:

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace se sídlem Za Školou 2851/1, Ostrava – Zábřeh, PSČ: 700 30, IČO 75029855. Kontaktní osobou je Mgr. Věra Miklušová, ředitelka školy, e-mail: ms.zaskolou@seznam.cz, tel. číslo 602 511 622.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Od 1. 1. 2022 vykonává činnost pověřence pro naši příspěvkovou organizaci společnost Moore Advisory CZ s.r.o.,  se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená Jednatelem Ing. Radovanem Haukem. Osoba určená pro věcná jednání je p. Petr Štětka, tel. +420 227 031 495, mail: petr.stetka@moore-czech.cz