Nadstandardní aktivity

Projekty našich mateřských škol

Učíme se společně

Naše příspěvková organizace realizuje projekt „Učíme se společně„, který je spolufinancován Evropskou unií.

Nadané dětičky z naši školičky

Mateřská škola získala finanční částku 250 000,- Kč z dotačního programu Statutárního města Ostrava na projekt s názvem „Nadané dětičky z naší školičky”. Cílem projektu je práce s nadanými dětmi a zvýšení jejich soběstačnosti prostřednictvím polytechnické a digitální gramotnosti.

Projekt navazuje na úspěšné aktivity z let 2019-2021, kdy byly vybudovány dvě „řemeslné dílničky“. Jedna ve sklepních prostorách v MŠ U Zámku a druhá na zahradě MŠ Za Školou.  V rámci projektu budou děti  rozvíjet manuální gramotnost a utovoří si nové hodnoty a způsob myšlení. Polytechnické zaměření projektu prohloubí v dětech dovednost manuální zručnosti, ale i mentálních dovedností

Za tímto účelem bude vybudována venkovní řemeslná dílnička na zahradě MŠ Tylova.

Nedílnou součástí polytechnického vzdělávání je objevování a bádání. K tomuto účelu bude vybudovaná „badatelna“, ve které budou děti zkoumat, bádat, experimentovat. Mimo jiné zde budou mít prostor pro programování digitálních pomůcek.

Dalšími aktivitami v rámci projektu bude spolupráce se Světem techniky a s Malou digitální univerzitou.

V průběhu tohoto projektu budou realizována projektová odpoledne, která  budou zaměřena na ukázky práce s nově zakoupenými pomůckami a činnosti rozvíjející polytechnické a digitální vzdělání Akce budou probíhat v jednotlivých mateřských školách za účasti rodičů, sourozenců a dalších rodinných příslušníků.

Bezpečný pohyb na síti

Mateřská škola získala finanční částku 100 000,- Kč z dotačního programu Statutárního města Ostrava na projekt s názvem „Bezpečný pohyb na síti”. Cílem projektu je vytvořit povědomí o bezpečném a odpovědném pohybu po síti.

Uvědomujeme si, že vzdělávání dětí, rozvoj osobnosti a umu je úzce spjato s používáním PC. Proto chceme děti vést k bezpečnému a odpovědnému chování v kybernetickém prostoru. Děti musí umět vyhledávat a třídit informace podle jejich důležitosti a potřebnosti tak, aby je v maximální míře využily pro svůj osobní růst a zároveň znát úskalí, která přináší.

Děti budou prvotně pracovat bez použití počítačů – pouze s obrázky, sítěmi a pomůckami. Úkoly budou plnit ve skupinách i samostatně, jednodušší aktivity budou propojeny se složitějšími přičemž budou používat reflexi i sebereflexi. Získané informace si budou děti ověřovat na interaktivní tabuli pomocí názorných ukázek.

Děti získají povědomí nejen o základech počítačového prostředí, programování na čtvercové síti, o tom, co jsou data, a jak probíhá jejich přenos, ale rovněž co je internet, jak se pracuje s informacemi včetně základní prevence „fake news“, nebezpečí sdílení osobních informací na internetu.

V průběhu tohoto projektu budou realizována projektová odpoledne. Tyto akce budou probíhat v jednotlivých mateřských školách za účasti rodičů, sourozenců a dalších rodinných příslušníků.

APIV B Společné vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

Na co se školení zaměřují? 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení asistentů pedagoga do výuky, jak ve škole lépe spolupracovat a profesně nestagnovat. A protože práce učitelů bývá náročná a stresující, učíme se také, jak předcházet syndromu vyhoření nebo jak lépe zvládat emoce. Je prokázáno, že děti se mnohem lépe soustředí a učí v prostředí, kde se cítí bezpečně a přijímány. Vytvořit ve škole takové prostředí vyžaduje nejen dobrou spolupráci mezi pedagogy a vedením, ale také směrem k rodičům a ke zřizovateli. I na to se v projektu nabízené aktivity soustředí.

Vedle již zmíněných možností můžeme v rámci projektu využívat také spolupráci s různými odborníky, kteří nám pomáhají zvládnout obtížné situace nebo se věnovat dětem, které potřebují speciální péči či podporu. Kromě výše uvedených služeb poskytuje projekt volně přístupné vzdělávací materiály (ve formě videí, vzorových dokumentů, praktických příkladů a ukázek metod a výuky) v interaktivním webu Zapojmevšechny.cz. Ten nabízí obsah i pro rodiče. Neváhejte proto a podívejte se na některá videa, poslechněte si podcast nebo se začtěte do některého z mnoha článků.

Pokud vás více zajímá podpora a výstupy projektu APIV B, přečtěte si článek shrnující celkově přínosy projektu pro školy.

Národní pedagogický institut nabízí také doučování při iniciativě Fakulty doučují

Pokud byste pro své žáky chtěli sehnat na doučování studenty vyšších odborných nebo vysokých škol, zaregistrujte je v registračním formuláři TADY.

Také MŠMT ve spolupráci s NPI ČR a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování a v rámci něj spustil nový web https://doucovani.edu.cz/, který má sloužit jako praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy, doučující a rodiče.

Poradna Zapojme všechny

Řešíte problémy spojené se společným vzděláváním a chcete se poradit? Zeptejte se našich metodiků! Zpracované dotazy zasíláme do 5 pracovních dnů na Vámi uvedený e-mail. Formulář na dotazy najdete na webu www.zapojmevsechny.cz vpravo dole.

Poradenské a konzultační služby pro Vás v každém kraji

Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání přímo ve Vašem kraji. Centra najdete ve všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP.

Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Projekt – SYPO

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Klíčová aktiita projektu KA 04 – Kabinety:

Sestavení dokumentů obsahujících klíčové linie dlouhodobého kvalitativního rozvoje všech stránek vzdělávacích oblastí. Ověření fungování modelu systému 12 národních, krajských a oblastních metodických kabinetů a sítě ICT metodiků na úrovni kraje a zjištění dopadů.

Se SOKOLEM do života

Letos prvním rokem jsme se zapojili do projektu Se Sokolem do života. Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už 160 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Recyklohraní

Mateřská škola je již od roku 2009 zapojena do projektu Recyklohraní.

Co je Recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Za nasbírané vybité baterie a drobné elektrospotřebiče získáváme body, které můžeme vyměnit např. za výukové pomůcky, hry, výtvarné a sportovní potřeby.

Šachy do škol

Od roku 2018 je naše mateřská škola zapojena do projektu Šachy do škol.

Děti se v rámci jednotlivých lekcí vedených zkušenou lektorkou ze Střediska volného času Korunka postupně a hravou formou seznamují s „Šachovým královstvím“.

Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale všestranný rozvoj mentálních schopností dětí již v ranném věku. Tyto schopnosti se dětem budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě.

Erasmus+

Naše Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou, příspěvková organizace, je součástí konsorcia v rámci projektu ERASMUS+ v oblasti školního vzdělávání.