Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Platby v MŠ

 

Úplata za vzdělávání v předškolním zařízení (tzv. školné)

 

Výši platby úplaty za vzdělávání (školné) v mateřské škole stanoví ředitelka školy. Pro šk. rok 2018/2019 je stanovena ve výši 400,- Kč na jeden měsíc.

Pokud je dítě přijato k povinné předškolní docházce, je vzdělávání v mateřské škole poskytováno bezúplatně, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Osvobození (prominutí) od úplaty za vzdělávání

 

 1. Úplata bude prominuta:
  a) zákonnému zástupci dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  b) zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  c) rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo
  d) fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
 2. Úplata bude plátci prominuta na základě písemné žádosti doložené potvrzením z Úřadu práce s názvem „Potvrzení pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole“ a tato žádost společně s potvrzením bude doručena ředitelce školy.
 3. Žadatel je povinen každý kalendářní měsíc doložit „potvrzení“, že stále pobírá některou z dávek, a to nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce. Nepředložení potvrzení bude mít za následek zrušení platnosti rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání od prvního dne příslušného měsíce.
 4. Žadatel je povinen písemně informovat ředitelku školy ve lhůtě 8 dnů školy o veškerých změnách rozhodných pro prominutí úplaty za vzdělávání.

 

Snížení úplaty za vzdělávání

 

 1. Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce školy, ve které budou uvedeny důvody, proč plátce žádá o snížení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, může ředitelka školy v odůvodněných případech ve správním řízení rozhodnout o snížení úplaty stanovené ve směrnici školy.
 2. V případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a plátce písemnou žádost doloží lékařským potvrzením, bude základní částka za příslušný kalendářní měsíc snížena o polovinu stanovené základní částky úplaty za předškolní vzdělávání od prvního dne příslušného měsíce.

 

Úplata za stravování v mateřské škole

 

Dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole se stravuje vždy (podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

V mateřské škole jsou z hlediska stravování dvě věkové kategorie:

 • věk 2 - 6 let
 • věk 7 - 10 let

Do kategorie se děti zařazují na celý školní rok. To znamená, že děti, které mají v průběhu školního roku 7 let, jsou zařazeny do kategorie 7 - 10 let po celý školní rok.

 

Ceny stravného:

 

 • celodenní stravné (kategorie 2 - 6 let):
35,- Kč
 • celodenní stravné (kategorie 7 - 10 let):
38,- Kč
 • polodenní stravné (kategorie 2 - 6 let):
28,- Kč
 • polodenní stravné (kategorie 7 -10 let):
31,- Kč

 

Platby školného a stravného probíhají dopředu – zálohově a hradí se bezhotovostně (účtem). Výjimečně lze platby uhradit hotově.

 

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo za stravování, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Omlouvání dětí ze stravování

 

Zákonný zástupce je povinen vždy dítě z mateřské školy včas omluvit a před nástupem do MŠ na daný den přihlásit (osobně, telefonicky, prostřednictvím jiného rodiče ap.)

Omlouvání a přihlašování dítěte musí být provedeno nejpozději den dopředu, a to do 8:00 hod písemně v „sešitě omluv“ v šatnách dětí nebo do 13:00 hod telefonicky. V pondělí může být omluveno nebo přihlášeno dítě do 8:00 hod.
V případě, že dítě onemocní a nelze jej omluvit na daný den, může si zákonný zástupce 1. den nemoci vyzvednout stravu v jídelně od 11:20 – 11:30 hod. Další dny nemoci nemá dítě na stravu nárok!!!

Pokud není dítě omluveno, je zákonný zástupce povinen (od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ) uhradit veškeré náklady na stravování (tj. cenu potravin + režijní a mzdové náklady).