Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Vítejte v logopedické třídě

 

V odloučeném pracovišti - Mateřské škole Tylova - máme dvě logopedické třídy „Sluníčko“ a „Květinku“. V těchto třídách probíhá předškolní vzdělávání jako v běžných třídách, které je rozšířeno o logopedickou péči. Z tohoto důvodu je ve třídě menší počet dětí. Zpravidla je v jedné třídě zapsáno 14 dětí (tzn. poloviční počet než běžných třídách) a tím je zajištěn větší prostor pro individuální péči a všestranný rozvoj dětí.

 

 

Nevíte, jestli je vaše dítě vhodné pro zařazení do logopedické třídy?

Logopedické třídy jsou zřizovány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami tzn. že se jedná o třídy s nadstandartní péčí. V žádném případě se nejedná o tzv. „zvláštní“ třídy – je to zastaralý a nevhodný předsudek.

V logopedických třídách pracují paní učitelky, které mají vzdělání jak pro práci v běžných třídách, tak pro práci v logopedických třídách. Jedná se o logopedické asistentky tzn. že mají vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky a pracují pod vedením školské logopedky, která pravidelně dochází do MŠ a konzultuje s nimi průběh a postupy vzdělávání dětí v oblasti řeči nebo-li edukaci řeči.

 

 

Do logopedických tříd jsou zařazovány děti s poruchami komunikace – např.:

  • různé formy nemluvnosti
  • opožděný vývoj řeči
  • těžší formy dyslálie tzn. špatná výslovnost hlásek nebo skupin hlásek (dítě mluví, ale není mu srozumět)
  • vývojová dysfázie tzn. narušený vývoj řeči, kdy dítě skoro všemu rozumí, ale málo co je schopno říct
  • palatolalie – např. huhňavost
  • ztížené jazykové prostředí např. u dětí jiné národnosti
  • sluchové problémy dětí

 

Jak postupovat, máte – li zájem o zařazení dítěte do logopedické třídy?

Přijďte i s dítětem k „zápisu“ do jedné z našich 4 mateřských škol (MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku nebo MŠ Tarnavova). U zápisu sdělte, že zvažujete případné zařazení dítěte do logopedické třídy. V tom případě máte možnost navštívit MŠ Tylova, kde bude u zápisu přítomna také paní učitelka z logopedické třídy – ta vám odpoví na vaše dotazy, naváže kontakt s dítětem a předběžně ho „vyšetří“. Pokud bude zařazení do logopedické třídy podporovat (či navrhovat), jsou nutná další vyšetření dítěte pro tzv. „vřazení“, bez kterýchnemůže být dítě do logopedické třídy přijato. O která vyšetření se jedná? Jsou to: foniatrické a logopedické vyšetření. Foniatrické vyšetření provádí foniatr ve zdravotnickém zařízení. Logopedické vyšetření provádí školský logoped ve školském poradenském zařízení tzn. ve speciálně-pedagogickém centru (SPC). Vřazení dítěte do našich logopedických tříd provádí SPC  Kpt. Vajdy v Ostravě - Zábřehu.

 

Jak to „chodí“ v našich logopedických třídách?

- od 6:00 do 7:00 hod se děti scházejí v „běžné“ třídě v přízemí MŠ Tylova

- v 7:00 hod převede děti „jejich“ p. učitelka do „jejich“ logopedické třídy v 1. patře a děti si vybírají hry a činnost spontánně nebo z činností připravených paní učitelkou k týdennímu tématu – učitelka si s dětmi povídá o jejich zážitcích, „čte“ s dětmi knížky, dětské časopisy, nebo jim pomáhá při individuálních úkolech např. grafomotorických cvičeních

 

 

- v 8:30 hod přijde „jejich“ druhá p. učitelka - ta si zve děti „po jednom“ do zvláštní místnosti k logopedickému zrcadlu, kde s každým provádí asi 10-15 minut tzv. individuální logopedickou činnost před zrcadlem – ILČ (pracuje se sešitem s  logopedickými cvičeními)

 

 

- po „ranních hrách“ začíná „ranní cvičení“ – děti 15 až 20 minut cvičí, provádějí různé pohybové aktivity, zdravotní cvičení, cvičení s prvky jógy a hrají pohybové hry s jednou p. uč. a druhá p. uč. prování individuální logopedickou činnost před zrcadlem (ILČ)

 

 

- po cvičení a hygieně mají všechny děti společnou ranní svačinku

- po svačince probíhají další činnosti k týdennímu tématu s jednou p. učitelkou - děti plní úkoly „hrou“, např. u tématu „lesní zvířátka“, třídí nebo skládají rozstříhané obrázky, prohlížejí encyklopedie, hrají pohádku, pohybovou hru, malují, vyplňují pracovní list…… a druhá p. učitelka provádí individuální logopedickou činnost před zrcadlem (ILČ)

 

 

- na závěr společných činností (před odchodem na pobyt venku) provádí p. učitelky se všemi dětmi před zrcadlem „skupinovou logopedickou činnost“ neboli SLČ, mezi které patří gymnastika mluvidel, chirofonetika, fónování, příprava na genetické čtení, dechová cvičení před logopedickými zrcadly ve třídě. Pokud nejsou vhodné podmínky pro pobyt venku (i v každé volné chvilce např. před obědem) zařazují p. učitelky hry pro rozvoj smyslového vnímání

 

 

- po  pobytu venku, hygieně a obědě se uloží děti k odpočinku a spánku – tuto dobu využívají p. učitelky ke čtení pohádek, bajek a příběhu (upřednostňují poslech čtených pohádek před poslechem z magnetofonu, CD a DVD)

 

 

- po odpočinku a odpolední svačince si děti opět vybírají hry a činnost spontánně nebo z činností připravených p. učitelkou k týdennímu tématu – p. učitelky nabízejí také pohybové aktivity, jejichž součástí jsou různé psychomotorické a relaxační hry

 

 

V logopedických třídách se můžeme setkat také s dětmi (osobami) s poruchou autistického spektra (dále jen osobami s PAS). Pro usnadnění komunikace s těmito osobami bylo vytvořeno "Desatero komunikace s pacienty s PAS", jehož úkolem je výrazně usnadnit komunikaci odborné i laické veřejnosti s osobami s autismem a zároveň změnit chování intaktní společnosti k lidem s tímto druhem znevýhodnění.