Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Představení školy:

 

V Mateřské škole Za Školou sídlí ředitelství právního subjektu s názvem Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace. Tato mateřská škola, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih, stojí na sídlišti Starý Zábřeh. Jedná se o typizovanou panelovou budovu ze 70-tých let, která byla slavnostně otevřena 1. 9. 1982.

Budova mateřské školy se skládá ze dvou pavilonů – správní budovy a pavilonu tříd. Ve správní budově je umístěna kuchyň (školní jídelna), ředitelna, kanceláře ekonomky, personalistky, vedoucí ŠJ a různé úložny (potravin, archiválií, čisticích prostředků prádla apod.). V druhém pavilonu jsou čtyři třídy, kancelář zást. ŘŠ a šatna uklízeček. Dvě třídy jsou v přízemí budovy a dvě třídy společně s kanceláří zástupkyně ředitelky školy a šatnou uklízeček v 1. patře. Pavilon správní budovy je s pavilonem tříd spojen proskleným koridorem.

Mateřská škola má v provozu 2 běžné třídy a 1 třídu pro 2-3leté děti. Do běžné třídy přijímáme maximálně 28 dětí a do třídy pro 2-3leté děti maximálně 16 dětí. Čtvrtá třída je od roku 2006 uzavřená. Využíváme ji jako tělocvičnu, místnost pro divadelní představení, akce pro děti a jejich rodiče, porady, vzdělávání zaměstnanců a nově jako keramickou dílničku s keramickou pecí.

Předškolní vzdělávání v MŠ Za Školou zabezpečuje 7 kvalifikovaných učitelek MŠ, 2 chůvy a 2 uklízečky. Stravu pro děti připravuje ved. ŠJ, kuchařka a pomocnice v provozu s využitím  široké palety ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin, různých druhů masa a ryb. Zapojují se také různých soutěží a projektů jako např. „Solme s rozumem“ nebo „Zdravá školní jídelna“.

Každá třída má samostatný vchod, šatnu, sociální zařízení. Třídy slouží zároveň jako jídelny a herny a odpoledne také k odpočinku dětí na lehátkách. Místnosti pro děti jsou prostorné
a díky velkému množství oken velmi světlé.  U tříd jsou také kuchyňky nebo-li přípravny jídla - kde je vydáváno jídlo pro děti.

Mateřská škola je vybavena standartním nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké pomůcky a hračky budou do tříd zakoupeny.  Mezi běžné vybavení patří klavír a interaktivní tabule ve třídě nejstarších dětí. Samozřejmostí je vybavení tělocvičným nářadím jako jsou lavičky, kužely, gymnastické míče, žíněnky, ribstoly, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, skluzavky, švédské bedny, trampolinky apod.  Také tělocvičné náčiní jako stuhy, míčky, kruhy, tyče atd. jsou v MŠ a je možno je přenášet a vzájemně půjčovat.

K odpolednímu odpočinku denně správní zaměstnankyně rozkládají v hernách lehátka s lůžkovinami. Pokud jsou děti rozděleny do jiných tříd (např. při nemoci učitelky apod.), přenášejí správní zaměstnankyně lůžkoviny do tříd, kde je dětem dále poskytováno předškolní vzdělávání.

Okolo mateřské školy je prostorná zahrada se 4 pískovišti, průlezkami a houpačkami, které jsou využívány při pobytu dětí venku. Zahradu je však zapotřebí vybavit dalším materiálním vybavení a zlepšit její celkový vzhled.

V těsné blízkosti MŠ stojí ZŠ Jugoslávská, se kterou MŠ spolupracuje a jejíž hřiště občas využívá k pobytu venku a k různým akcím pro děti.

 

 

 

 

Akce školy:

 

Mateřská škola nabízí tradiční akce, které vhodně doplňují školní vzdělávací program - oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, karnevaly, exkurze, besedy, výlety, odpolední akce s rodiči (dílničky, přednášky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, kurzy plavání, zapojení  dětí do výtvarných a dalších soutěží.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška MŠ účastní různých projektů např. celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ – sběru nefunkčních elektrospotřebičů, mobilů, baterií a do projektu Celé Česko čte dětem. 

MŠ vede děti ke třídění odpadů, ke sběru starého papíru a k charitativní činnosti - spolupráci s Charitou Sv. Alexandra a s organizací Moment – charitativní shop

 

 

 

 zaskolou2

 

Zaměření školy:

 

Školní vzdělávací program „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je založen na právu dítěte na výchovu a vzdělání, na individuální uspokojování potřeb dětí, na vzájemné respektování a spolupráci, aktivní učení a tvořivost, na položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život a vedoucích k celoživotnímu vzdělávání.

Nabízíme kvalitní výchovné a vzdělávací působení přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup.

Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

Celý vzdělávací proces prolíná Školní preventivní program (prevence sociopatologických jevů), ekologický program, dopravní prevence a zdravý životní styl.