Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat dne 9.6.2020 od 15:00 hodin v MŠ Za Školou. Uvítali bychom, kdyby se všem rodičům podařilo zajistit hlídání a účastnili se této schůzky bez dětí.
Děkujeme za pochopení

Informace pro rodiče

k obnovení provozu MŠ od 25.5.2020

Docházka do mateřské školy od 25.5.2020 s provozní dobou 6:00 – 16:00 hod je zcela dobrovolná a platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláků).

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními, zejména: dospělí – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (odstupy nejsou nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou.
 • Před mateřskou školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pravidla provozu v mateřské škole

 • Docházky do MŠ se může účastnit pouze zdravé dítě, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění.
 • Každé ráno zaměstnankyně MŠ změří dítěti při vstupu do budovy teplotu – pokud bude zjištěna zvýšená teplota nebo jiné známky onemocnění, nebude dítě do kolektivu přijato.
 • Po převlečení předá doprovázející osoba dítě v šatně učitelce, která dohlédne na umytí rukou - do třídy ani dalších prostor MŠ doprovázející osoba vstupovat nemůže.
 • Pokud se u dítěte projeví známky nemoci během pobytu v MŠ, bude izolováno od ostatních dětí a bude kontaktován zákonný zástupce s upozorněním na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Z tohoto důvodu požadujeme, aby každé dítě bylo vybaveno 1 rouškou, která bude stabilně umístěna v šatně na značce dítěte (v igelitovém sáčku).
 • V areálu MŠ (budově a zahradě) děti a pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí (dle nařízení mšmt); na cestu do MŠ a z MŠ zajišťuje roušku pro dítě doprovázející osoba.
 • Z hygienických důvodů nemohou děti nosit do MŠ vlastní hračky, plyšáky, polštáře, apod.
 • Doprovázející osoba se může pohybovat v areálu MŠ jen po nezbytně nutnou dobu.
Při nástupu dítěte do MŠ
 • Zákonný zástupce dítěte v den nástupu do MŠ odevzdá učitelce Čestné prohlášení, které je možné vyplnit i v MŠ nebo přinést vyplněné a podepsané. Formulář je ke stažení na www.mszaskolou.cz – tiskopisy ke stažení.
 • Čestným prohlášením zákonný zástupce dokládá seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a stvrzuje neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Bez čestného prohlášení nemůže být dítě do mateřské školy přijato!
 • V případě, že některý z rodinných příslušníků, se kterým dítě přijde do kontaktu, onemocní nebo bude v kontaktu s osobou, která onemocněla nebo je v podezření s nákazou Covid-19, je zákonný zástupce dítěte toto povinen bezodkladně oznámit v MŠ oznámit a ponechat dítě z preventivních důvodů v karanténě doma.

Děkujeme všem za vstřícnost a maximální spolupráci při dodržování hygienických pravidel. 

PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ZA KVĚTEN 2020 

 

Pokud zákonný zástupce dítěte přihlásí své dítě k docházce do mateřské školy od 25.5.2020, uhradí za květen platby ve výši 290,- Kč (115,- Kč = školné a 175,- Kč = stravné za 5 dní).

Částku 290,- Kč může zaslat na účet své mateřské školy s uvedením příjmení a variabilního symbolu dítěte nebo uhradit „hotově“ první den nástupu dítěte do mateřské školy (paní učitelce ve třídě).

Pokud v měsíci květnu dítě do mateřské školy nebude chodit ani jeden den v měsíci, zákonný zástupce žádné platby nehradí. 

Vážení rodiče,

v souvislosti s připravovaným otevřením MŠ od 25.5.2020 zjišťujeme zájem rodičů o umístění dětí do MŠ hned po znovuotevření (nebo termín, kdy dítě do MŠ opět nastoupí).

Tuto informaci nám, prosím, sdělte písemně do 17.5.2020 na email:zastupkyne.zaskolou@seznam.cz

Při nástupu dítěte do MŠ je nutné odevzdat nebo vyplnit v MŠ čestné prohlášení - ke stažení na našich www "tiskopisy ke stažení".

ZÁPIS DO MŠ

pro šk. rok 2020/2021

Z důvodu mimořádného opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021 probíhat bez účasti dětí a zákonných zástupců.

Jak a kde získat „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (dále jen žádost)?

 1. žádost obsahující „čestné prohlášení o očkování“ bude ke stažení na www.mszaskolou.cz v sekci „Přijímání dětí“ od 20.4.2020
 2. osobně je možné žádost obsahující „čestné prohlášení o očkování“ vyzvednout nebo odevzdat dne 4.5.2020 a 11.5.2020 od 8:00 do 16:00 hod v jednotlivých mateřských školách (MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku, MŠ Tarnavova)

Jaké dokumenty jsou nutné pro vřazení dítěte do speciální (logopedické) třídy v MŠ Tylova?

V případě zájmu o vřazení dítěte do speciální třídy (tzv. logopedické třídy) je nutno k žádosti doložit Doporučení školského poradenského zařízení – Speciálního pedagogického centra (SPC), jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření.

Podrobné informace, jak postupovat v případě žádosti o umístění dítěte do speciální (logopedické) třídy, může zákonný zástupce získat přímo u zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Tylova na telefonním čísle 724 049 005.

Jakým způsobem je možno doručit žádost do MŠ?

     1. do datové schránky školy – ID datové schránky: hhvkwdk

     2. e-mailem s elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     3. poštou na adresu Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava – Zábřeh

     4. osobním podáním dne 4.5.2020 a 11.5.2020 v době od 8:00 do 16:00 hod v jednotlivých mateřských školách (MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku, MŠ Tarnavova)

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Do správního řízení budou zařazeny pouze úplně vyplněné žádosti!

Je zákonný zástupce povinen doložit doklad o očkování dítěte?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte dětského lékaře!!! Povinnost doložit doklad o očkování splní zákonný zástupce doložením:

     1. čestného prohlášení, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním – čestné prohlášení je       součástí „žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“

     2. kopie očkovacího průkazu

Ověření trvalého bydliště

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Ověření zákonných zástupců dítěte

Pro ověření zákonných zástupců dítěte postačí kopie rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Postup při přijímacím řízení

• Posuzování žádostí bude probíhat podle směrnice 19/2020 „Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“, která je zveřejněna na www.mszaskolou.cz v sekci „Přijímání dětí.

• V případě zájmu o vřazení dítěte do speciální třídy k žádosti je nutno doložit zdravotní dokumentaci dítěte nebo dokumentaci ze speciálního pedagogického centra.

Výsledky přijímacího řízení

Seznamy přijatých dětí pro šk. rok 2020/2021 budou zveřejněny na hlavní straně www.mszaskolou.cz a na vstupních dveřích jednotlivých mateřských škol dne 25.5.2020.

 

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření všech mateřských škol v Ostravě - Jih od 19. 3. 2020 do odvolání nezasílejte platby školného a stravného na další měsíce. Školné za měsíc březen 2020 bylo sníženo z částky 440,- Kč na částku 260,- Kč. Tento rozdíl ve výši školného za měsíc březen a další přeplatky budou rodičům vráceny zpět na účet během měsíce dubna 2020. O obnovení plateb "školného a stravného" vás budeme informovat na www a hlavních vstupech MŠ.

Provozní doba MŠ

Dle usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 je od 19.3.2020 provozní doba MŠ Za Školou 

7:00 - 17:00 hodin.

Přivádění dětí 7:00 - 8:00 hodin.

Vyzvedávání dětí 12:15 - 12:45 hodin a 14:30 - 17:00 hodin.

Žádost o ošetřovné,

Potvrzenou "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ vydáváme rodičům dětí na základě telefonické domluvy. V případě, že potřebujete pro svého zaměstnavatele potvrzenou žádost, volejte zástupkyni ředitelky školy pro MŠ Za Školou - Lenku Konečnou na tel. č. 725 059 440.

VÁŽENÍ RODIČE

Z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace

od čtvrtku 19.3.2020

MŠ otevřena výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní Policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších pro chod státu nezbytných povolání.

Další mimořádné případy se budou posuzovat individuálně v součinnosti se zřizovatelem ÚMOb - Jih.

Bližší informace o přijetí podá ředitelka MŠ

na tel. čísle 602 511 622