Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Přejeme všem pohodové a slunečné prázdniny

                                                       Kolektiv MŠ

PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ DOBY MŠ

Oznamujeme všem rodičům, že provozní doba MŠ Tylova bude od 1.9.2020 prodloužena do 16:30 hodin

 

Výlet do Klimkovic

Ve středu 24.6. dopoledne pojedeme všichni na výlet do Klimkovic.

Dětem dejte do batůžku pláštěnku, kapesníky, dobře zajištěné pití a malou sladkost v podobě sušenky BEZ krémů a čokolády. Svačinky zajišťuje MŠ.

Prosíme o vhodné sportovní oblečení i obuv, budeme se pohybovat hlavně na lesní stezce. Další informace v jednotlivých třídách.

 

Vzhledem k nepříznivému počasí byl výlet zrušen. Děkujeme za pochopení

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČERVENCI A SRPNU 2020

1.7. – 31.7. 20120

PROVOZ MŠ U ZÁMKU A MŠ TARNAVOVA

MŠ U ZÁMKU bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ U Zámku + MŠ Za Školou

MŠ TARNAVOVA – bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ Tarnavova + MŠ Tylova

 

1.8. – 26.8. 2020

PROVOZ MŠ ZA ŠKOLOU A MŠ TYLOVA

MŠ ZA ŠKOLOU bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ Za Školou + MŠ U Zámku.

MŠ TYLOVA bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ Tylova + MŠ Tarnavova

 

27.8. – 31.8. 2020 (3 prac. dny) UZAVŘENY VŠECHNY MŠ

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

úterý 23.6. v čase 9.30-11.30 proběhne rozloučení se školáky.

Vzhledem k aktuální složité situaci bude tentokrát akce bez účasti rodičů.

                                                                       Děkujeme za pochopení.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Ve čtvrtek 11.6.dopoledne nám studenti lékařské fakulty připravili povídání o tom, jak správně pečovat o zoubky. Foto v galerii.

ŠKOLNÉ ZDARMA NA KVĚTEN - SRPEN 2020


Oznamujeme rodičům, jejichž děti jsou omluveny z docházky do MŠ na měsíc květen - srpen 2020, že mohou písemně požádat o snížení úplaty (školného) na příslušný kalendářní měsíc na částku 0,- Kč. 

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v květnu nebo je omluveno na celý červen,  červenec nebo srpen, musí rodiče odevzdat "Žádost o snížení úplaty" - pokud tak neučiní, musí zaplatit celou výši školného 440,-Kč/měsíc (netýká se předškoláků, ti školné neplatí). 

Formulář s názvem "Žádost o snížení úplaty (Covid 19)" je možno vyzvednout v MŠ (ve třídě, u vedoucí ŠJ) nebo stáhnout z www - "Tiskopisy ke stažení".

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat dne 9.6.2020 od 15.00 hodin ve třídě Beruška.

Uvítaly bychom, kdyby se všem rodičům podařilo zajistit hlídání a účastnili se této schůzky bez dětí.

                                                                              Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

Informace pro rodiče

k obnovení provozu MŠ od 25.5.2020

 

Docházka do mateřské školy od 25.5.2020 s provozní dobou 6:00 – 16:00 hod je zcela dobrovolná a platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláků).

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

- Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními, zejména: dospělí – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (odstupy nejsou nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

- Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou.

- Před mateřskou školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pravidla provozu v mateřské škole

- Docházky do MŠ se může účastnit pouze zdravé dítě, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění.

- Každé ráno zaměstnankyně MŠ změří dítěti při vstupu do budovy teplotu – pokud bude zjištěna zvýšená teplota nebo jiné známky onemocnění, nebude dítě do kolektivu přijato.

- Po převlečení předá doprovázející osoba dítě v šatně učitelce, která dohlédne na umytí rukou - do třídy ani dalších prostor MŠ doprovázející osoba vstupovat nemůže.

- Pokud se u dítěte projeví známky nemoci během pobytu v MŠ, bude izolováno od ostatních dětí a bude kontaktován zákonný zástupce s upozorněním na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Z tohoto důvodu požadujeme, aby každé dítě bylo vybaveno 1 rouškou, která bude stabilně umístěna v šatně na značce dítěte (v igelitovém sáčku).

- V areálu MŠ (budově a zahradě) děti a pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí (dle nařízení mšmt); na cestu do MŠ a z MŠ zajišťuje roušku pro dítě doprovázející osoba.

- Z hygienických důvodů nemohou děti nosit do MŠ vlastní hračky, plyšáky, polštáře, apod.

- Doprovázející osoba se může pohybovat v areálu MŠ jen po nezbytně nutnou dobu.

Při nástupu dítěte do MŠ

- Zákonný zástupce dítěte v den nástupu do MŠ odevzdá učitelce Čestné prohlášení, které je možné vyplnit i v MŠ nebo přinést vyplněné a podepsané. Formulář je ke stažení na www.mszaskolou.cz – tiskopisy ke stažení.

- Čestným prohlášením zákonný zástupce dokládá seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a stvrzuje neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

- Bez čestného prohlášení nemůže být dítě do mateřské školy přijato!

- V případě, že některý z rodinných příslušníků, se kterým dítě přijde do kontaktu, onemocní nebo bude v kontaktu s osobou, která onemocněla nebo je v podezření s nákazou Covid-19, je zákonný zástupce dítěte toto povinen bezodkladně oznámit v MŠ oznámit a ponechat dítě z preventivních důvodů v karanténě doma.

 

Děkujeme všem za vstřícnost a maximální spolupráci při dodržování hygienických pravidel

 

PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ZA KVĚTEN 2020

Pokud zákonný zástupce dítěte přihlásí své dítě k docházce do mateřské školy od 25.5.2020, uhradí za květen platby ve výši 290,- Kč (115,- Kč = školné a 175,- Kč = stravné za 5 dní).

Částku 290,- Kč může zaslat na účet své mateřské školy s uvedením příjmení a variabilního symbolu dítěte nebo uhradit „hotově“ první den nástupu dítěte do mateřské školy (paní učitelce ve třídě).

Pokud v měsíci květnu dítě do mateřské školy nebude chodit ani jeden den v měsíci, zákonný zástupce žádné platby nehradí.